Feed Four

 • 1 Pound Bacon
 • 1 Dozen Eggs
 • 1 Package of Breakfast Sausages

Feed Eight

 • 2 Pounds Bacon
 • 2 Dozen Eggs
 • 2 Packages of Breakfast Sausages

Feed Four

 • 3 Pounds Ground Beef
 • 1 Pound T-Bone Steaks
 • 1 Pound Round or Rib Steaks
 • 1 Package of Sausages
 • 2 Pounds Pork Chops

Feed Eight

 • 5 Pounds Ground Beef
 • 1 Pound T-Bone Steaks
 • 2 Pounds Round or Rib Steaks
 • 2 Packages of Sausages
 • 3 Pounds Pork Ribs

Feed Twelve

 • 7 Pounds Ground Beef
 • 2 Pounds T-Bone Steaks
 • 3 Pounds Round or Rib Steaks
 • 3 Packages of Sausages
 • 3 Pounds Pork Ribs
 • 4 Pounds Pork Chops

Family Pack

 • 1 Whole Chicken
 • 5 Pounds Ground Beef
 • 3 Sirloin Steaks
 • 1 Round or Cross Rib Roast
 • 3 Pounds Pork Chops
 • 2 Packages of Sausages

Glen Lake Assortment

 • 2 Whole Chickens
 • 10 Pounds Ground Beef
 • 4 Pounds T-Bone or Prime Rib Steaks
 • 5 Pounds Rib or Round Steak
 • 5 Pounds Pork Chops
 • 5 Pounds Pork Ribs
 • 2 Packages of Sausages

Glen Lake Assortment

 • 4 Whole Chickens
 • 20 Pounds Ground Beef
 • 10 Pounds Rib or Round Steak
 • 10 Pounds Pork Chops
 • 10 Pounds Pork Ribs
 • 3 Pounds Bacon
 • 4 Packages of Sausages